KENSEI KONDO
KAISEI KONDO
KAITO TSUZUKI
HIRO YOKONO

TAISEI KONDO

REPRESENTIVE & HEAD COACH

TEAM3K

COUNSEL

RYOSUKE AKAYAMA

PERFORMANCE DIRECTOR

JUNYA HAGI

TRAINER

YUKI MOTOHARA

TRAINER

DAIKO HAGA

NUTRITIONIST

ANJU SAKAMOTO

GENERAL MANAGER

SHU NARASAKA